Bonitace je záležitost, která se týká pouze jedinců s průkazem původu. Je to odborné posouzení, zda jsou pes či fenka způsobilí a vhodní pro zařazení do chovu a budou moci dále produkovat potomstvo s průkazem původu.

K bonitaci se může přihlásit každý pes či fena, kteří dosáhli věku 17 měsíců, splnili podmínky stanovené klubem a odpovídají standardu plemene. Bonitace probíhá podle bonitačního řádu klubu.

Pravidelné bonitace se konají při klubových výstavách - minimálně 2x ročně. Mimořádný termín bonitace není možný. Přihlášku na bonitaci prosím pošlete paní Kateřině Pivrncové na emailový kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

BONITAČNÍ ŘÁD - Shar-pei club, z.s.


I. Všeobecná ustanovení:

1. Bonitace šarpejů zařazovaných do chovu v SPC je prováděna u psů i fen v minimálním stáří 17 měsíců, dosažených v měsíci konání bonitace.
2. Bonitační komise je složena ze tří členů - poradce chovu, člen SPC a rozhodčí ČMKU nebo FCI.
3. Pokud je bonitován pes/fena v majetku člena komise, musí být tento člen nahrazen dočasně jinou osobou.
4. Bonitace pro nečleny klubu je možná a s jejím výsledkem musí být seznámeno vedení klubu.
5. Bonitace je pořádána minimálně dvakrát ročně, její termíny pro každý rok určí vedení klubu na návrh poradce chovu.
6. Termíny bonitací jsou zveřejněny v klubovém zpravodaji a webu.
7. Výsledek bonitace je uveden v bonitační kartě psa/feny, spolu s podpisy členů bonitační komise PP psa/feny spolu s podpisy členů bonitační komise.
8. Pouze PP jedinců bonitovaných jako „chovný„ mohou být předány plemenné knize k přeregistraci mezi chovné jedince.


II. Bonitace

1. Přihláška na bonitaci:
a) Přihláška na bonitaci je písemná nebo elektronická a musí být doložena kopií PP hlášeného jedince.
b) Přihlášku na bonitaci s uvedením termínu bonitace zasílá majitel psa/feny poradci chovu minimálně 14 dní před dnem konání bonitace.

2. Přejímka v den bonitace:
a) Poplatek za bonitaci (klubové poplatky) je splatný v den bonitace při přejímce. Nezařazení jedince do chovu není důvodem k vrácení poplatku.
b) Při přejímce předloží majitel psa/feny originál PP.
c) Pro příjem psa/feny na bonitaci platí stejné veterinární předpisy, jako pro výstavy.
d) Bonitace se mohou zúčastnit i háravé feny.

3. Průběh bonitace:
a) Při bonitaci bude posouzena stavba těla, pohyb, chrup a další typické znaky dle standardu plemene.
b) Posouzení jednotlivých tělesných znaků a výsledek bonitace jsou zaznamenány do bonitačního protokolu, který podepíší všichni členové komise a majitel psa/feny. Jeden
exemplář tohoto protokolu obdrží majitel psa/feny, jeden zůstává klubu.
c) Odvolání proti rozhodnutí bonitační komise je možné pouze písemně do 15 dnů ode dne konání bonitace k rukám předsedy kontrolní komise.
d) Z bonitace budou vyřazeni psi agresivní, nezvladatelní a s viditelnými zdravotními obtížemi.

4. Bonitace importovaných a zapůjčených jedinců.
a) Každý pes/fena zapsaný v PK ČMKU musí být před užitím v chovu bonitován.
b) Jedinci, kteří byli pro český chov zapůjčeni musí být před prvním použitím v chovu bonitováni.
c) Pes/fena ve spoluvlastnictví více majitelů žijících v různých státech musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu ve všech těchto státech. V ČR tedy musí splnit pes/fena
bonitaci.


Vysvětlivky *
PP Průkaz původu
SPC Shar-pei Club
PK ČMKU Plemenná kniha ČMKU

Tvorba stranek pro chovatele