GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracováním osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon „ ) a v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27.4.2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ Nařízení „ )

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku ( dále jen „ Správce „ ), SHAR–PEI CLUB, z.s. IČO: 69981949, sídlo : Barvínková 238, 250 84 Květnice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4594  ( dále  jen „ správce „ nebo „ spolek „ ), a to pro tyto účely je tento oprávněn zpracovávat moje osobní údaje.

a) pro vnitřní potřeby spolku :
- k  vedení seznamů a evidenci členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora
- předání osobních údajů nadřízeným organizacím Českomoravské kynologické unii, z.s. ( dále ČMKU ) se sídlem Maškova 3, 182 00 Praha 8 – střešní organizace ve vztahu k mezinárodní organizaci FCI pro zajištění běžné činnosti spolku, podklady pro vystavení PP, popř. Jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, RČ,  bydliště
- k zajištění přístupu člena do vnitro spolkových počítačových systému a aplikaci v rozsahu jméno, příjmení, e-mail

b) pro marketingové a informační účely :
- vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobních údajů členů ( Zpravodaj 2- 4x ročně ) v rozsahu – jméno, příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině a jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů
- zasílání informací o pořádaných akcích a dalších aktivit spolku nad rámec činnosti v rozsahu kontaktní údaje ( e-mail, telefon )
- zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno, příjmení, název chovatelské stanice, uveřejněním chovného jedince psa/feny a odchovaných štěňat
- zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační jednotka, portrétové fotografie a fotografie psů v držení

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora  v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které věkem aktuálně patřím.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne udělení.

Prohlašuji, že jsem byl/a  informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo :
- kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně
- vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány
- vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů
- žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod
- žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem
- žádat umožnění přenesení zpracovávaných  údajů
- vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování
- nebýt předmětem automatizovaného individuální rozhodování, včetně profilování
- mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správce.

Správce dále člena spolku informuje o tom, že tato písemnost bude chráněna uložením do samostatné, uzamykatelné místnosti, jež je zabezpečena zabezpečovacím zařízením k němuž má oprávněný přístup pouze předseda spolku.

>>> SOUHLASÍM <<<
(kliknutím na souhlas přejdete na přihlášku)